มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

  • มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ1 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณห้องประชุม ชั้น 2 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมรายงานผลความคืบหน้าของผลการดำเนินการทางวินัย ทางละเมิดและดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุม (Doc) อาคารสพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ3 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม2 สพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ4 วันที่ 18 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายวิสิทธิ์ สนามชวด ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ในการอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัย ระเบียบและมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ6 วันที่ 13 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และให้กำลังใจ ครูบุคลากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร7 วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและบุคลากร 
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ณ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท8 รายการ พุธเช้า...มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 
ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 25629 วันที่ 4 มีนาคม 2562 
ศาสดาจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ10 วันที่ 4 มีนาคม 2562 การประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
11 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมทางไกล แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำหนดการจัดโครงการสัมนา 
ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 113 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนที่มีความบกพร่องทางมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ปี 2562 โดยกำหนดจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21–24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิฆเนศ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา14 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. บรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก15 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ จัดโดย รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterและเครือข่าย ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ SKY WALK ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ16 ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์17 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น218 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า19
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์ดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด

bullet มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-02-04bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-29

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-22Good Deed คนดี วันนี้


facebook สศศ.


facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB News


สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย


@แก้วกัลยา


หน้า1แก้วกัลยาหน้า2แก้วกัลยา


Others News


สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา


Visitor Statistics
» 2 Online
» 32 Today
» 921 Yesterday
» 3990 Week
» 11125 Month
» 40752 Year
» 173130 Total
Record: 15376 (27.08.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(((มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterน่าสนใจ)))


บริจาคหนังสือ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รับสมัครครูสอนต่างแดน

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมชิงชัยในงานแข่งขันผีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

งานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูลประจำปี 2562 ดาวน์ดวงนี้สร้างได้

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารจากกลุ่มเครือข่ายดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterรับสมัครงานดูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทั้งหมด

ฟีดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจาก สพฐ.

รายการ พุธเช้า...มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สพฐ. ครั้งที่ 12/2562
ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

บทบาทของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารงานโดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.

โครงการ ร้อยคำแทนใจ ครั้งที่ 8 (20190319) มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

กลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Thai PBS Sports: โอกาส เเละความเท่าเทียมหัวใจนักกีฬาพิการไทย (มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี)

งานผู้แสดงความสามารถตามมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterควบคุมการขอทาน ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

"บทบาทใหม่และสมรรถนะสำคัญของผู้บริการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

"มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ดี" การบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

Bowling การกุศล มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนับสนุนโดย สสสส. รุ่นที่ 8

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ (260162) โดยผู้ใหญ่ใจดี มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster วิสแพค จำกัด และเครือข่ายกลุ่มเพื่อน

YES Program โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน

รายการ พุธเช้า...มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551