นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง ประธาน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  

 

นายพันคำ ศรีพรม
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายมีเกียรติ นาสมตรึก
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายกมล สารสมัคร
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเปี้ยง นาคจิรังกูร
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวอรพิน จูมสีมา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายดำรง กรเกศกมล
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายคูณ นามบุรินทร์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอัครเดช จันทรุขา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางกนกวลี กรเกศกมล
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสมทบ ถีระพันธ์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
-
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายเรือง สุพร
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสุรพล เสนบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสุวิมล ศรไชย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางวิมาลา รักพรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวิจิตร พิมพกรรณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
         
       
   
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
   
นายปิยะ เด่นดวง
รองผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ