บทบาทอำนาจหน้าที่


บทบาทอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1.1 จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประเมินและรายงานผล
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จัดระบบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1.3 วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบมา
2. ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่ง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
2.2 สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
2.3 วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterของคนพิการ
2.4 ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาของคนพิการ
2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
2.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2.9 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโยบายและมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี 172 แห่ง จำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเฉพาะความพิการ 46 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 37 จังหวัด
1.1 ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 19 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 19 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนแบบ อยู่ประจำ)
1.2 ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 21 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 20 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนแบบอยู่ประจำ)
1.3 ประเภทบกพร่องทางการเห็น 2 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 2 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนแบบ อยู่ประจำ)
1.4 ประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 4 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 4 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนแบบอยู่ประจำ)
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ มี 77 ศูนย์
2.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 13 ศูนย์ ใน 13 จังหวัด
2.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 64 ศูนย์ ใน 64 จังหวัด
3. มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ 51 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 43 จังหวัด
3.1 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 25 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 22 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียน แบบอยู่ประจำ)
3.2 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ 26 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster ใน 24 จังหวัด (รัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนแบบอยู่ประจำ จำนวน 25 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster แบบไป – กลับจำนวน 1 มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster)