ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  

 

นายสำเริง กิปัญญา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นางเงาแข เดือดขุนทด
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นายสุรพล เสนบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสมยศ ประมูลศิลป์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางพรประภา ไทยอุทิศ
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุรสิทธิ์ สราวิช
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสุภาพร พาภักดี
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวันชัย พิมพา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสุจินต์ สว่างศรี
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาววัลภา ประสานสิน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอรุณ ชุมทอง
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย(รักษาราชการแทน)
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายชัยพร พันธ์น้อย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอมร เผ่าเมือง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายธวัช ขุริมนต์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอรุณ ชุมทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสิทธิชัย พุฒกลาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
   
นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
     
   
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่