สื่อการสอนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster :


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง […]

อ่านเพิ่มเติม


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา ว32243 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster เรื่อง […]

อ่านเพิ่มเติม


การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2558 ชื่อผลงาน การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล หน่วยงาน/สังกัด มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกฟังด้วยบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 26-90 dB (เดซิเบล) หลังใส่เครื่องช่วยฟัง โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยซึ่งได้จากการวัดการได้ยินใช้เสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone) ณ ความถี่ 500,1,000และ 2,000 เฮิทซ์ ต่อวินาที เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อน กำลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ […]

อ่านเพิ่มเติม


การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2558 ชื่อผลงาน การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล หน่วยงาน/สังกัด มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกฟังด้วยบทเรียนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterช่วยสอนฝึกฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 26-90 dB (เดซิเบล) หลังใส่เครื่องช่วยฟัง โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยซึ่งได้จากการวัดการได้ยินใช้เสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone) ณ ความถี่ 500,1,000และ 2,000 เฮิทซ์ ต่อวินาที เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อน กำลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ […]

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 1 จาก 3012345...102030...หน้าสุดท้าย »