นายสถาพร วิสามารถ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  

 

นายวีระ กิ่งแก้ว
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายณรงค์ ศิริเมือง
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวิชัย เวียงสงค์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายไพฑูรย์ คงคาสุริยฉาย
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสุภาณี แม้นเดช
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
นางสาวอุศมา เทศแก่น
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายวิทยา ประวะโข
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพิบูลประชาสรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
-
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterฟ้าใสวิทยา
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสมหมาย ลิ้มเจริญ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสำเริง กิปัญญา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสัมพันธ์ บังผล
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นายไพฑูรย์ ศรีทอง
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนริศร นุชถาวร
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสมพร หวานเสร็จ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสรายุทธ ภูคัสมาส
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นางกัญยา เคหารมย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
   
นายเจริญ แจ่มใส
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
     
   
นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ
ครูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ