นางอนงค์ พืชสิงห์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  

 

นายชนะ โนนทนวงษ์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวิชัย เวียงสงค์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสำเนียง สามแก้ว
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมานิต คำงาม
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายอำนาจ ชนชนะชัย
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอุทัย เพชรอยู่
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายเรืองเวช ผาสุข
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนวรัตน์ สมุทรโคตา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
ดร.อภิชา ถีระพันธ์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนพดล ธุลีจันทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายชลิต วิพัทนะพร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอุบล ธนาสัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายสุพจน์ ชะพิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายอนุ เหมือนอินทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายดาวเทียม บับที
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
   
   
นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
นายสันติ ฤาไชย
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายพิชิต สนั่นเอื้อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
   
นางสาวภัทรอร อิรพรม
รองผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ