มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ประธาน
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  

 

นายศักดา เรืองเดช
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวินัย รูปขำดี (เกษียรอายุราชการ)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายศรยุทธ เรืองน้อย
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเมธี วิจารณ์ปรีชา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางวนิดา วิจารณ์ปรีชา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางอนงค์ เนตรทิพย์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายนรวัฒน์ อัมภวา
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสุนันท์ จารุพันธ์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายประสิทธิ์ คำภู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางสาวบุษบา ตาไว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายปกรณ์ อาจมิตร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางกาญจนา ฮวดศรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นางจินดา อุ่นทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
 
นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่   -
 
นายเดช สุธรรมปวง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ตำแหน่ง กรรมการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
   
นายประจวบ ลังกาวงศ์
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
   
นายกานต์ สอนอยู่กลาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่  
     
นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ
รองผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่    
 
นางณกมล นกแก้ว
ครูมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารได้ที่