กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ


 

กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
(Educational Promotion and Development Fund for Handicapped Group)

   


ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุน
ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

นางสาวกนกพร เพชรสุวรรณ นายมนตรี นิลเถื่อน นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด นางสาวสุไลลักษณ์ แก้วเปีย
นางสาวกนกพร เพชรสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายมนตรี นิลเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด
พนักงานราชการ
นางสาวสุไลลักษณ์ แก้วเปีย
พนักงานกองทุน
       
นายชาติตระการ คำภูเงิน นางสาวกรฤดี เวชสุนทร นายกฤษกร อินเหลา นายธนะรัช ทองวงษ์เพ็ชร
นายชาติตระการ คำภูเงิน
พนักงานกองทุน
นางสาวกรฤดี เวชสุนทร
พนักงานกองทุน
นายกฤษกร อินเหลา
พนักงานกองทุน
นายธนะรัช ทองวงษ์เพ็ชร
พนักงานกองทุน
       
นายศุภวิทย์ ฤทธิ์ชัย นางสาวสุกัญญา คำเสียง นางสาวทยิตา สมศักดิ์ นางสาวปวีณา เขียวอ่อน
นายศุภวิทย์ ฤทธิ์ชัย
พนักงานกองทุน
นางสาวสุกัญญา คำเสียง
พนักงานกองทุน
นางสาวทยิตา สมศักดิ์
พนักงานกองทุน
นางสาวปวีณา เขียวอ่อน
พนักงานกองทุน
       

กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (Educational Promotion and Development Fund for Handicapped Group) มีอำนาจหน้าที่

จัดวางแผนดำเนินการจัดการกองทุนและบริหารกองทุนโดยจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ควบคุม กำกับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ บริหารจัดการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตามนัยมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและระเบียบมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(2) บริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(3) จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และบันทึกมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterโปรแกรมระบบคำของบประมาณประจำปี ของสำนักงบประมาณ
(4) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และบันทึกมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterแผนการใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในโปรแกรมระบบจัดทำงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองทุนฯ และการจัดทำ MTEF ในแผนกลยุทธิ์
(5) จัดทำรายงานฐานมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง CFO
(6) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(7) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความเห็นชอบ
(8) วิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน และแจ้งผลการอนุมัติพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
(9) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
(10) ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(11) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
(12) ติดตามประเมินผลโครงการและการใช้เงินกองทุน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(13) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีทั้งหมดตามหลักบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(14) จัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
(15) จัดทำรายงานสถานการณ์เงินกองทุนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(16) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
(17) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(18) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885562
เบอร์ภายใน : 5562
โทรสาร : 02-6288969
 
e-mail : work_pbb@hotmail.com

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสารสนเทศกองทุนฯ

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ คลิก!!
แบบเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ คลิก!!
คณะกรรมการบริหารกองทุน คลิก!!
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คลิก!!
พรบ.เกี่ยวกับกองทุน คลิก!!
แบบฟอร์มขอเงินกองทุน คลิก!!
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ คลิก!!
การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!!
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!!
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี คลิก!!
หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี คลิก!!
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] , [ กรกฏาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [ ตุลาคม ] , [ ตุลาคม ] , [ พฤษจิกายน ] , [ ธันวาคม ] , [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ]
ระดับการให้บริการ ประจำปี 2561 (SLA) คลิก!!
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ประจำปี 2561 (SLA) คลิก!!