คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการศึกษาสงเคราะห์ภาคกลาง ประกอบด้วย
 1. นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
 2. นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด รองประธานกรรมการ
 3. นายไชโย มีเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 4. นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 5. นายสมยศ ประมูลศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 6. นายสมมารถ ไตรวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี กรรมการ
 14. นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
 15. นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ