เอกสารแผยแพร่

เอกสารมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster


กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทบทวนกระบวนการสร้างคู่มือเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา คลิก!!
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน คลิก!!
การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์รีสอร์ทวงศ์สว่าง๑๙ กรุงเทพมหานคร

รวมหลักสูตรนิเทศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

เอกสารประกอบการรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียน สำหรับมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562
คลิก!!
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561.
ประชุมเชิงประฎิบัติการการวัดและประเมินผลมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterตามกลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสในมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการศึกษาสงเคราะห์ วันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
บรรยายของวิทยากร อ.ธนาธิป ทุ้ยแป
ร่างมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนประจำ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์
[DOC], [PDF]
การประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างธรรมาธิบาล และจริยธรรมในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงแรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานด้านโภชนาการ สำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนประจำ มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์
คลิก!!
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต คลิก!!
เอกสารการรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียน ปี 2561 คลิก!!
O-net มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 คลิก!!
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง คลิก!!
แนวทางการประเมินสถานศึกษาศูนย์มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเศรษฐกิจพอเพียง คลิก!!
เอกสารประกอบการรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนสำหรับมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์
ปีการศึกษา 2560 คลิก!!
O-net มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558 คลิก!!
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการศึกษาสงเคราะห์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ .doc / .pdf
แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทางกาย สำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนในมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!!
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.59
/
O-net มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 คลิก!!

กลุ่มแผนและงบประมาณ

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
     [ คลิก!! ] [ ]
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
     [ คลิก!! ]
โครงการอบรมการจัดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของสภานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ ] , [ ] , [ ]
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติการจัดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ ] , [ ] , [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมตาม พรบ. การจัดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 และ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 คลิก!!
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิก!!
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี คลิก!!
อบรมผู้คุมงาน ณ โรงแรมเดอะแล็กกาซี่ คลิก!!

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterต้นแบบการเรียนรวม 1,228 โรง คลิก!!
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ สาหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ [ ปก คำนำ สารบัญ ] [ เนื้อหา ] [ ทั้งหมด ]
รายงานวิจัย การศึกษาสภาพบริบท ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ
[ ] , [ ]
รายงานวิจัยการพัฒนากระบวนการคัดกรอง LD (2560) คลิก!!
เอกสารชุดแนวทางพัฒนามังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster สำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนที่มีความบกพร่องทางมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster วิชาคณิตศาสร์ เล่มที่ 1  ,   2  ,   3  ,   4  ,   5
งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ระบบงาน (Work System) และกระบวนการวิจัยและพัฒนา คลิก!!
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!
วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก!!
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พุทธศักราช 2560 คลิก!!
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2560 คลิก!!
ชุดคู่มือศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยฯ 3 เล่ม ปี 2559
   - คู่มือการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
   - คู่มือประเมินการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรืื้อรังในโรงพยาบาล
   - หลักสูตรอบรมครูผู้สอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2558)
สรุปผลการดำเนินงานหน่วยบริการ ปีการศึกษา 2560 คลิก!!
งานวิจัย แนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก!!
แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559) คลิก!!
คู่มือ IEP Online คลิก!!
โปรแกรม IEP Online คลิก!!
วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE สาธิตวิธีการจัดเก็บมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านระบบ IEP-Online เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรวม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร แนวทางพัฒนาศูนย์มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterฯ สามารถมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4
คู่มือเยี่ยมมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterนักเรียน สามารถมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2
คู่มือส่งเสริมสุขภาพด้วยมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterทางกายฯ ปก คลิก!! / คู่มือ คลิก!!
โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน4 กลุ่มสาระมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิช

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว คลิก!!
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2558 คลิก!!
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. พ.ศ. 2558 คลิก!!
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) คลิก!!

รายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (18-01-2561) คลิก!!
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์ฯ / เฉพาะ / การศึกษาสงเคราะห์
รายงานการประเมินโครงการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterแกนนำจัดการเรียนร่วมของมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม คลิก!!
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!!

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1734/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 คลิก!!
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และฉบับเพิ่มเติม คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คลิก!!
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 2) วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา คลิก!!
คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) คลิก!!
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว คลิก!!
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) คลิก!!
หลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!

สรุปมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities. (2018) [ คลิก!! ]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก. [ กำหนดการและโครงการ ] , [ PPT ]
คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรัมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterักเรียนพิการ คลิก!!
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิก!!
ประชาสัมพันธ์มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ คลิก!!
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 6-7 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะลอร์ฟ รีสอร์ท คลิก!!
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 59 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- career planning คลิก!!
- หลักการใช้และประมวลผลแบบทดสอบฯ คลิก!!
- ทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตฯ คลิก!!
- บรรยาย_บริการแนะแนวบริการปรึกษา 23 ม.ค.59 (ไฟล์ปริ้น).ppt คลิก!!

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 2559
- แบบรูปรายการ - รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

คณะกรรมการบริหารกองทุน คลิก!!
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คลิก!!
ระดับการให้บริการ ประจำปี 2561 (SLA) คลิก!!
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ประจำปี 2561 (SLA) คลิก!!
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] ,
   [ กรกฏาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [ ตุลาคม ] , [ พฤษจิกายน ] , [ ธันวาคม ] , [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] ,
    [ มีนาคม ] , [ เมษายน ]
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี คลิก!!
หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี คลิก!!
การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!!
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!!
แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!